Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v pondělí 24. srpna od 17 hodin v MŠ

Na této schůzce se dozvíte organizační záležitosti, do které třídy budou děti chodit, převezmete tiskopisy na platbu provozních nákladů, stravného, Evidenční list dítěte, bez kterého nelze 1. září nastoupit.

Pokud jste u zápisu dokládali pouze kopii očkovacího průkazu, budete potřebovat potvrzení od dětského lékaře v Evidenčním listě. Ten má u sebe Mudr. Mašková i Kasl, stačí požádat o vyplnění. Pokud patříte k jinémá lékaři, můžete si stáhnout přílohu v texu níže pod tímto článkem- "EL pro lékaře"

Na pondělí 31.8. je naplánován adaptační den ve třídě Sluníček a Berušek, tedy za předpokladu, že nám to situace dovolí. Rodiče mohou strávit s dětmi ve třídě určitý čas, seznámít se společně s dětmi s učitelkami, třídou, pravidly, odevzdají potřebné tiskopisy. Tyto nejmladší děti chodí první týden do školky pouze na dopoledne, aby si zvykly a seznámily se v klidu s prostředím a novými kamarády.

 
 

Třídní schůzka pro děti přijaté na zámeček bude včas oznámena, podle termínu otevření provozu. 

S těmito rodiči jsem v kontaktu přes email.
 
 
 
 
 

Podmínky pro přijímání dětí 

Mateřská škola má 8 tříd s celodenním provozem. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči.

 

 

Přihláška je již aktualizována, upravena pro letošní školní rok. Můžete si vytisknout a vyplnit.  U zápisu pak předáte vyplněnou přihlášku společně s dalšími potřebnými dokumenty.

Přihláška do MŠ 2020-21.doc (30720)

 

Spádovost- děti jsou přijímány na základě svého trvalého bydliště, ve spádové oblasti našeho města. Přehled spádových oblastí:

Plakát a spádovost.pdf (179893)

 

Ještě vkládám Evidenční list dítěte, který dáte potvrdit dětskému lékaři o očkování dítěte. Mudr. Kasl a Mudr. Mašková mají tyto listy k dispozici, požádejte si o jejich vyplnění. Můžete nechat vyplnit již nyní, pokud máte cestu k dětskému lékaři. Letos není potřeba, stačí kopie očkovacího průkazu. Potvrzení od dětského lékaře nám přinesete dodatečně.

 

EL pro lékaře.jpg (80617) 

 

Nejčastější otázky rodičů před zápisem do MŠ:

 

 

Jak staré děti se přijímají?

Předškolní zařízení jsou určena dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Potvrzení o očkování dítěte

V letošním roce není potřeba potvrzení o očkování dítěte, vyplníte na přihlášce, zda je dítě očkované a doložíte kopií očkovacího průkazu. Pokud máte cestu k lékaři, Mudr. Kasl a Mudr. Mašková mají u sebe Evidenční list dítěte, kde vám potvrdí, že dítě je řádně očkováno a může navštěvovat MŠ. Pokud patříte k jinému lékaři, můžete si tento Evidenční list stáhnout z našich webových stránek a lékař vám vyplní. Tyto Evidenční listy jsou shodné pro obě školky v Králově Dvoře.

Jak se děti vybírají?

Podle předem daných kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách MŠ a na plakátech.

Kdy a jak se dozvíme výsledky?

Rozhodnuto musí být do 30 dnů. 

Nepřijetí se posílá doporučeně poštou. Nejprve vám přijde dopis označený jako Výzva k uplatnění práv,pak teprve za 14 dní přijde Nepřijetí.

Kolik volných míst je ponecháno pro odvolání?

Žádné- kapacita musí být naplněna.

Proč se můžeme hlásit jen do jedné (spádové) školky?

V letošním roce se musí uplatnit tzv. spádovost, kdy každé dítě starší tří let má právo využívat školku, která je blíže jeho bydlišti. Což bude zohledněno i při přijímání dětí do školky. Zapíšete dítě jen do té školky, kam spádově patříte. Na přihlášce bude dole kolonka, kde můžete uvést, že dáváte přednost té druhé školce, kam spádově ale nepatříte. Rádi bychom vyhověli přednostně rodičům, kteří by měli v každé školce jedno dítě, pak můžeme zohlednit blízkost MHD či jiné důvody (nemusíte je uvádět). Tato výměna se však uskuteční jen za předpokladu, že i v druhé školce budou rodiče žádat o výměnu. Děti pak párově vyměníme. Přihlášku jen do jedné školky volíme z důvodu úzké spolupráce mezi školkami, které město zřizuje. Děti z druhé spádové oblasti bychom mohli umístit až po přijetí všech tříletých dětí. Proto volíme možnost využít na přihlášce možnosti výměny navzájem. Máte tak větší šanci.

 

Kolik je volných míst?

Každá školka doplní počet míst po dětech, které odchází do školy. V naší školce by mělo být 58 volných míst. Tento stav se ještě může změnit vzhledem k právě řešeným odkladům školní docházky.

Povinný předškolní rok

 S tím souvisí spoustu nových povinností nejen pro nás, ale hlavně pro rodiče. Jako první je přihlásit dítě ve spádové školce k předškolnímu vzdělávání. Můžete využívat i jinou školku, v té spádové však musíte neprodleně (v době zápisu) oznámit, kterou MŠ bude dítě navštěvovat. Více informací je uvedeno v článku Povinnost předškolního vzdělávání.

Dítěti budou v lednu 2021 tři roky. Můžu přijít k zápisu?

Určitě ne. Rodiče dětí narozených na podzim 2017 ještě přijít mohou, pro případ, že by se uvolnilo místo. Maminky mladších dětí a na mateřské dovolené mohou využívat miniškoličku na zámečku v našem městě, kde je dopolední provoz.

 

 

 

Povinnost předškolního vzdělávání

I letos platí povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy jsou zakotveny ve školním řádu dané školky.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2014 do 31.8. 2015. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří  na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě v mateřské škole podle spádové oblasti města. Pokud dítě navštěvuje druhou MŠ v našem městě, kam spádově nepatří, může tam dítě zůstat. Navzájem se obě školky zřizované městem informují.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové školce tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

 

Veškeré další otázky rádi odpovíme na emailu:

mskraluvdvur@centrum.cz nebo skolkapocaply@seznam.cz