Podmínky pro přijímání dětí

 

Podmínky pro přijímání dětí

 

 

Mateřská škola má 8 tříd s celodenním provozem. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči.

 

Zápis do mateřské školy se koná ve čtvrtek 10. května 2018

Kritéria pro přijímání dětí do předškolních zařízení v Králově Dvoře pro školní rok 2018/2019

 

1)věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně tří let (narozené do 31.8.2015) a mají  místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)

2)děti s trvalým pobytem v Králově Dvoře, z jiné spádové oblasti města, kdy sourozenec již navštěvuje vybranou školku

 

O pořadí dětí v jednotlivých kolech rozhoduje datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

Počet přijatých dětí je omezen volnou kapacitou mateřských škol.

Rodiče při zápisu předloží svůj OP a rodný list dítěte, potvrzení od dětského lékaře, že je dítě očkováno. Cizinci musí doložit pas.

 

Spádová oblast je určena místem trvalého bydliště dítěte podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 města Králův Dvůr.

 

Spádovost.pdf (1901241)
 

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.

Volná kapacita pro školní rok 2018/19 je 85 dětí. Je možné, že tato kapacita bude ještě upravena vzhledem k počtu dětí s odkladem školní docházky, které jsou nyní v jednání.

 

Zde si můžete stáhnout přihlášku, doma v klidu vyplnit a předat u zápisu dne 10. května v naší mateřské škole.

Přihláška do MŠ 2018-19.doc (30720)

 

 

Ještě vložím Evidenční list dítěte, který dáte potvrdit dětskému lékaři o očkování dítěte. Mudr. Kasl a Mudr. Mašková mají tyto listy k dispozici, požádejte si o jejich vyplnění. 

 

EL pro lékaře.jpg (80617) 

 

Nejčastější otázky rodičů před zápisem do MŠ:

 

Co potřebujeme k zápisu?

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání obdržíte přímo na místě nebo je možné si ji předem stáhnout ze stránek dané školky a doma v klidu vyplnit. S sebou potřebujete: občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení od dětského lékaře, že dítě je řádně očkováno. Mudr. Kasl a Mašková budou mít od poloviny dubna k dispozici tiskopis na potvrzení o očkování. Můžete si také stáhnout z našich webových stránek. Letos také nebudete potřebovat výpis z Evidence obyvatel o trvalém bydlišti dítěte. My budeme mít  k dispozici výpis z dané spádové oblasti a budeme tak mít jistotu, že k nám patříte.

Konání zápisu

Zápis se koná ve čtvrtek 10. května,  od 15 do 18 hodin. Jedná se hlavně o administrativní proces, kdy máte zároveň  možnost s dítětem nahlédnout do prostředí třídy. Nechoďte všichni hned v 15 hodin, zbytečně budete stát ve frontě. O přijetí nerozhoduje pořadí, ve kterém se dostavíte, ale daná kritéria.

Jak staré děti se přijímají?

Předškolní zařízení jsou určena dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Potvrzení o očkování dítěte

Mudr. Kasl a Mudr. Mašková mají u sebe Evidenční list dítěte, kde vám potvrdí, že dítě je řádně očkováno a může navštěvovat MŠ. Pokud potříte k jinému lékaři, můžete si tento Evidenční list stáhnout z našich webových stránek ( článek nad tímto textem) a lékař vám vyplní. Tyto Evidenční listy jsou shodné pro obě školky v Králově Dvoře.

Jak se děti vybírají?

Podle předem daných kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách MŠ, ve Zpravodaji a na plakátech.

Kdy a jak se dozvíme výsledky?

Rozhodnuto musí být do 30 dnů. Sjednotili jsme veškeré termíny v rámci obou školek. Obě školky tak budou rodiče stejně informovat a rozesílat dopisy.

Na vývěsce u školky a na webových stránkách budou dne 24.5. pod přiděleným číslem zveřejněny přijaté děti, stejný den bude odeslána Výzva nepřijatým dětem (tj. možnost nahlédnout do svého spisu, což můžete učinit dne 6.6. mezi 15. - 17. hodinou) a následující den 7. června bude rozesláno nepřijetí. 

Přijetí si vyzvednete osobně ve školce dne 25.5. mezi 7,30-10. hodinou nebo 28.5. mezi 15.-16,30 hodinou v ředitelně. 

Nepřijetí se posílá doporučeně poštou.

Kolik volných míst je ponecháno pro odvolání?

Žádné- kapacita musí být naplněna.

Proč se můžeme hlásit jen do jedné (spádové) školky?

V letošním roce se musí uplatnit tzv. spádovost, kdy každé dítě starší tří let má právo využívat školku, která je blíže jeho bydlišti. Což bude zohledněno i při přijímání dětí do školky. Půjdete k zápisu jen do té školky, kam spádově patříte. Na přihlášce bude dole kolonka, kde můžete uvést, že dáváte přednost té druhé školce, kam spádově ale nepatříte. Rádi bychom vyhověli přednostně rodičům, kteří by měli v každé školce jedno dítě, pak můžeme zohlednit blízkost MHD či jiné důvody (nemusíte je uvádět). Tato výměna se však uskuteční jen za předpokladu, že i v druhé školce budou rodiče žádat o výměnu. Děti pak párově vyměníme. Přihlášku jen do jedné školky volíme z důvodu úzké spolupráce mezi školkami, které město zřizuje. Děti z druhé spádové oblasti bychom mohli umístit až po přijetí všech tříletých dětí. Proto volíme možnost využít na přihlášce možnosti výměny navzájem. Máte tak větší šanci.

Nové třídy v MŠ Počaply

Jistě víte, že se připravují další 2 třídy pro nejmladší děti, které budou spadat pod MŠ Počaply. V době zápisu ještě není možné přijmout děti do budovy, která není zkolaudovaná a není navýšená kapacita počtu dětí. Zákonní zástupci nejmladších dětí přijatých právě do těchto tříd budou informováni a „Přijetí“ obdrží až po kolaudaci, zřejmě koncem srpna.

 

Kolik je volných míst?

Každá školka doplní počet míst po dětech, které odchází do školy. V naší školce by mělo být 85 volných míst. Tento stav se ještě může změnit vzhledem k právě řešeným odkladům školní docházky.

Povinný předškolní rok

Od loňského roku je povinná předškolní docházka. S tím souvisí spoustu nových povinností nejen pro nás, ale hlavně pro rodiče. Jako první je přihlásit dítě ve spádové školce k předškolnímu vzdělávání. Můžete využívat i jinou školku, v té spádové však musíte neprodleně (v době zápisu) oznámit, kterou MŠ bude dítě navštěvovat. Více informací je uvedeno v článku Povinnost předškolního vzdělávání.

Dítěti budou v lednu 2019 tři roky. Můžu přijít k zápisu?

Určitě ne. Rodiče dětí narozených na podzim 2015 ještě přijít mohou, pro případ, že by se uvolnilo místo. Maminky mladších dětí a na mateřské dovolené mohou využívat miniškoličku na zámečku v našem městě, kde je dopolední provoz.

Kritéria pro přijímání dětí do předškolních zařízení v Králově Dvoře pro školní rok 2018/2019

 

1)věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně tří let (narozené do 31.8.2015) a mají  místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)

2)děti s trvalým pobytem v Králově Dvoře, z jiné spádové oblasti města, kdy sourozenec již navštěvuje vybranou školku

 

 

O pořadí dětí v jednotlivých kolech rozhoduje datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

Počet přijatých dětí je omezen volnou kapacitou mateřských škol.

Rodiče při zápisu předloží svůj OP, rodný list dítěte a potvrzení od dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno. Cizinci musí doložit pas.

 

Spádová oblast je určena místem trvalého bydliště dítěte podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 města Králův Dvůr.

 

 

Za mateřské školy v Králově Dvoře D. Šmatláková a D. Horáková

Povinnost předškolního vzdělávání

I letos platí povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy jsou zakotveny ve školním řádu dané školky.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2012 do 31.8. 2013. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří  na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě v mateřské škole podle spádové oblasti města. Pokud dítě navštěvuje druhou MŠ v našem městě, kam spádově nepatří, může tam dítě zůstat. Navzájem se obě školky zřizované městem informují.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové školce tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

 

Veškeré další otázky rádi odpovíme na emailu:

mskraluvdvur@centrum.cz nebo skolkapocaply@seznam.cz