Podmínky pro přijímání dětí

 

Podmínky pro přijímání dětí

 

 

Mateřská škola má 8 tříd s celodenním provozem. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči.

 

Kritéria pro přijímání dětí do předškolních zařízení v Králově Dvoře pro školní rok 2017/2018

 

1)věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtyř let (narozené do 31.8.2013) a mají  místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)

2)děti mladší čtyř let, trvale bydlící v Králově Dvoře v příslušném školském obvodu, narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014

3)děti s trvalým pobytem v Králově Dvoře, z jiné spádové oblasti města, kdy sourozenec již navštěvuje vybranou školku

 

O pořadí dětí v jednotlivých kolech rozhoduje datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

Počet přijatých dětí je omezen volnou kapacitou mateřských škol.

Rodiče při zápisu předloží svůj OP a rodný list dítěte, potvrzení od dětského lékaře, že je dítě očkováno. Cizinci musí doložit pas.

 

Spádová oblast je určena místem trvalého bydliště dítěte podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 města Králův Dvůr.

 

 

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.

 

Přihláška na školní rok 2018/19 bude v dubnu aktualizovaná, zde vložená přihláška je pro vás jen jako loňský vzor.

Zde si můžete přihlášku stáhnout, vytisknout a vyplněnou přinést k zápisu:

 

 

Přihláška do MŠ 2017-18.doc (34304)

 

Nejčastější otázky rodičů před zápisem do MŠ:

 

Co potřebujeme k zápisu?

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání obdržíte přímo na místě nebo je možné si ji předem stáhnout ze stránek dané mateřské školy. S sebou potřebujete  občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení od dětského lékaře, že dítě je řádně očkováno. Cizinci musí doložit pas.

Letos již nebudete nosit potvrzení z Evidence obyvatel o trvalém bydlišti dítěte. Budeme mít výpis, kde bude vše zaznamenáno a my budeme mít jistotu, že v našem městě bydlíte a i v naší spádové oblasti.

 

Jak staré děti se přijímají?

Předškolní zařízení jsou určena zpravidla dětem od 3 do 6 let.

 

Jak se děti vybírají?

Podle předem daných kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školek, ve Zpravodaji a na plakátech.

 

Kdy a jak se dozvíme výsledky?

Rozhodnuto musí být do 30 dnů. Obě školky jsme sjednotily postup ohledně vyhlášení přijatých dětí a oznámení nepřijatých. 

11. května bude odesláno doporučeně tzv. Zahájení správního řízení s oznámením, že dne 18.5. můžete nahlédnout do svého spisu. Na tento dopis nemusíte nijak reagovat, je to pouze oznámení o procesu nepřijetí. Následující den (19.5.) bude odesláno Nepřijetí.

18.5. bude vyvěšen seznam přijatých dětí, bude zveřejněn na webových stránkách a u vstupu do areálu MŠ. Zároveň zde bude uvedeno, kdy si zákonní zástupci mohou Přijetí vyzvednout. 

 

Kolik volných míst je ponecháno na případná odvolání?

Žádné- kapacita musí být napněna.

 

Proč se můžeme hlásit jen do jedné a to spádové školky?

V letošním roce se musí již uplatnit tzv. spádovost, kdy každé dítě má právo využívat školku a školu, která je blíže jeho bydlišti. Poprvé bude zohledněno i při přijímání dětí do školky. Půjdete k zápisu jen do školky, kam spádově patříte. Dole na přihlášce bude kolonka, kde můžete uvést, že dáváte přednost té druhé školce, kam ale spádově nepatříte.  Rádi bychom vyhověli přednostně rodičům dětí, které by měli jinak v každé školce jedno dítě. Můžete na přihlášce uvést, že žádáte o přijetí do druhé školky i důvodu MHD, či jiných důvodů (- nemusíte konkrétní důvody uvádět). Tato výměna však bude možná jen za přepokladu, že i v druhé školce bude někdo žádat výměnu. Můžeme pak děti vzájemně prohodit.

Toto opatření je výsledkem dohody mezi oběma školkami, zřizovanými městem. Snažíme se tak vyhovět rodičům, kteří chtějí raději navštěvovat druhou školku. Tím splníme 3. bod kritérií. Je to lepší řešení, než se hlásit do obou školek, kdy podle výpisu z Evidence obyvatel již víme, kolik dětí můžeme očekávat. Povinným předškolním vzděláváním a velkým počtem odkladů školní docházky se sníží počet volných míst pro nejmladší děti. Na děti z druhé spádové oblasti by nezbylo místo žádné. 

 

 

Povinný předškolní rok
Od září bude povinná předškolní docházka pro děti, s tím souvisí spoustu nových povinností pro rodiče. Jako první je přihlásit dítě ve spádové oblasti k předškolnímu vzdělávání. Můžete navštěvovat i jinou školku, ale v té spádové se musíte ohlásit do které školky vaše dítě bude chodit. Dítě musí do školky chodit pravidelně na 4 hodiny denně (minimálně). Předškolní vzdělávání je bezplatné. Další informace ještě doplním během dubna v celém článku.
 

Kolik je volných míst?

Každá školka zaplní počet míst po dětech, které odchází do školy. Počet se může trochu lišit podle navržených odkladů školní docházky, které jsou nyní v jednání.Počet volných míst bude zveřejněn až po ukončení zápisu předškoláků do školy, tedy v druhé polovině dubna.

 

Dítěti budou v lednu 2018 tři roky. Můžu přijít k zápisu?

Budeme rádi, pokud dokážeme umístit všechny děti narozené do 31.8. 2014. Ještě malou šanci můžou mít děti narozené na podzim 2014, ale s dětmi narozenými později opravdu nemá cenu chodit k zápisu. Mladší děti či maminky na mateřské dovolené mohou využívat miniškoličku na Zámečku v našem městě, kde je pouze dopolední provoz. 

 

Případné další otázky vám odpovíme emailem nebo při zápisu do MŠ.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Nově vzniká povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy budou zakotveny ve školním řádu dané školky.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2011 do 31.8. 2012. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří  na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě v mateřské škole podle spádové oblasti města. Pokud dítě navštěvuje druhou MŠ v našem městě, kam spádově nepatří, může tam dítě zůstat. Navzájem se obě školky zřizované městem informují.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové školce tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

 

Veškeré další otázky rádi odpovíme na emailu:

mskraluvdvur@centrum.cz nebo skolkapocaply@seznam.cz