Podmínky pro přijímání dětí

 

Podmínky pro přijímání dětí

Mateřská škola má 8 tříd s celodenním provozem. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo a dítě bylo u řádného zápisu. Adaptační dobu lze upravit individuálně po vzájemné dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči.

Zápis do MŠ bude v úterý 5. května 2020 od 14 do 18 hodin

ostatní informace budou aktualizovány postupně, jsou tedy z loňského roku

 
 

Do Základní školy a Mateřské školy Králův Dvůr, Jungmannova 292, budou k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 děti přijímány na základě doložení trvalého pobytu dítěte a jeho zákonného zástupce ve spádové oblasti školy a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy, na jejichž základě bude stanoveno pořadí žadatelů. Při zápisu zákonný zástupce žáka předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu dítěte z ohlašovny pobytu, které nebude starší 2 měsíců.

 

Kritéria přijímání žáků do Mateřské školy Králův Dvůr, Pod Hájem 314 pro školní rok 2019/2020. 

1. Trvalý pobyt dítěte shodný s trvalým pobytem zákonného zástupce žáka ve spádové oblasti školy dle věku od nejstaršího po nejmladší dítě (narozené do 31.8. 2016)

 

2. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy od nejstaršího po nejmladší dítě (narozené do 31.8. 2016)

 

Jak porozumět kritériím:

  1. děti se stejným trvalým pobytem jako zákonný zástupce ve školském spádovém obvodu školy dle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr

     Zákonný zástupce žáka doloží trvalý pobyt dítěte dokladem z ohlašovny pobytu. Toto kritérium bude zohledněno v případě, že zákonný zástupce doloží užívací právo k místu trvalého pobytu dítěte - tj. prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí, jedním z následujících způsobů:

- předložením výpisu z katastru nemovitosti osvědčujícím, že zákonný zástupce žáka je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu místa trvalého pobytu dítěte. V tomto ohledu stačí také doložení výpisu z www.nahlizenidokn.cuzk.cz

- doložením kopie platné nájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese

- doložením písemného prohlášení vlastníka o souhlasu s užíváním objektu na dané adrese zákonným zástupcem žáka a uvedení případného rodinného vztahu zákonného zástupce žáka a vlastníka - včetně  doložení trvalého pobytu zákonným zástupcem žáka.

- doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše

 

  1. děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu školy dle Obecně závazné vyhlášky  města Králův Dvůr 

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt dítěte. Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců, doloží zákonný zástupce žáka trvalý pobyt dítěte originálním dokladem z ohlašovny pobytu. 

 

Věk dítěte

O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, od nejstarších po nejmladší narozené do 31.8. 2016Mohou být zapsány i děti narozené do 31.12 2016. Děti narozené po 31.12. 2016 nebudou zapsány. 

 

Očkování dítěte

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Potvrzení o očkování dítěte je nutné předložit u zápisu.

 

Žádost o přijetí v druhé MŠ než ve spádové  

Zákonní zástupci se dostaví pouze k zápisu do MŠ ve své spádové oblasti. Spádová oblast je určena místem trvalého bydliště dítěte podle Obecně závazné vyhlášky  města Králův Dvůr kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol.

Výměna dětí mezi školkami bude možná  na základě vaší poznámky uvedené na přihlášce a dle možností kapacity školek.

 

Doložení dokumentů

Rodiče při zápisu předloží svůj OP a rodný list dítěte, potvrzení od dětského lékaře, že je dítě očkováno, potvrzení z Evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte, doklad o užívacím právu k uvedenému bydlišti. Pokud má dítě svůj OP, považuje se za dostačující a není potřeba potvrzení z Evidence obyvatel.  Cizinci předloží pas. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit v den zápisu.

 

 

                                                                                                Ing. Evžen Krob, ředitel školy

 

Spádovost.pdf (1901241)
 

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které je řádně očkováno.

Volná kapacita pro školní rok 2019/20 je 70 dětí. Je možné, že tato kapacita bude ještě upravena vzhledem k počtu dětí s odkladem školní docházky, které jsou nyní v jednání.

 

Přihláška je již upravena pro letošní školní rok, můžete si vytisknout a vyplnit. U zápisu pak předáte vyplněnou přihlášku společně s dalšími potřebnými dokumenty.

Přihláška do MŠ 2019-20.doc (31232)

 

 

Ještě vkládám Evidenční list dítěte, který dáte potvrdit dětskému lékaři o očkování dítěte. Mudr. Kasl a Mudr. Mašková mají tyto listy k dispozici, požádejte si o jejich vyplnění. Můžete nechat vyplnit již nyní, pokud máte cestu k dětskému lékaři.

 

EL pro lékaře.jpg (80617) 

 

Nejčastější otázky rodičů před zápisem do MŠ:

 

Co potřebujeme k zápisu?

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání obdržíte přímo na místě nebo je možné si ji předem stáhnout ze stránek naší školky a doma v klidu vyplnit. S sebou potřebujete: občanský průkaz, rodný list dítěte, potvrzení od dětského lékaře, že dítě je řádně očkováno. Mudr. Kasl a Mašková již mají k dispozici tiskopis na potvrzení o očkování. Můžete si také stáhnout z našich webových stránek. Letos musíte doložit výpisem z Evidence obyvatel, že dítě má trvalé bydliště v našem městě. Vydá vám paní na MÚ, počítejte s tím, že pár minut trvá, než vám dokument nachystá. Nově musíte doložit výpis z www.nahlizenidokn.cuzk.cz, že vlastníte danou nemovitost či kopii nájemní smlouvy k bytu užívání. Přečtěte si důkladně kritéria, hlavně text pod nimi- jak jim porozumět.Na pozdější doložení dokumentů nebude brán ohled. 

 

Konání zápisu

Zápis se koná v úterý 7.května. května,  od 14 do 18 hodin. Jedná se hlavně o administrativní proces, kdy máte zároveň  možnost s dítětem nahlédnout do prostředí třídy. Nechoďte všichni hned ve 14 hodin, zbytečně budete stát ve frontě. O přijetí nerozhoduje pořadí, ve kterém se dostavíte, ale daná kritéria.

Jak staré děti se přijímají?

Předškolní zařízení jsou určena dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Potvrzení o očkování dítěte

Mudr. Kasl a Mudr. Mašková mají u sebe Evidenční list dítěte, kde vám potvrdí, že dítě je řádně očkováno a může navštěvovat MŠ. Pokud patříte k jinému lékaři, můžete si tento Evidenční list stáhnout z našich webových stránek ( článek nad tímto textem) a lékař vám vyplní. Tyto Evidenční listy jsou shodné pro obě školky v Králově Dvoře.

Jak se děti vybírají?

Podle předem daných kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách MŠ, ve Zpravodaji a na plakátech.

Kdy a jak se dozvíme výsledky?

Rozhodnuto musí být do 30 dnů. 

Nepřijetí se posílá doporučeně poštou.

Kolik volných míst je ponecháno pro odvolání?

Žádné- kapacita musí být naplněna.

Proč se můžeme hlásit jen do jedné (spádové) školky?

V letošním roce se musí uplatnit tzv. spádovost, kdy každé dítě starší tří let má právo využívat školku, která je blíže jeho bydlišti. Což bude zohledněno i při přijímání dětí do školky. Půjdete k zápisu jen do té školky, kam spádově patříte. Na přihlášce bude dole kolonka, kde můžete uvést, že dáváte přednost té druhé školce, kam spádově ale nepatříte. Rádi bychom vyhověli přednostně rodičům, kteří by měli v každé školce jedno dítě, pak můžeme zohlednit blízkost MHD či jiné důvody (nemusíte je uvádět). Tato výměna se však uskuteční jen za předpokladu, že i v druhé školce budou rodiče žádat o výměnu. Děti pak párově vyměníme. Přihlášku jen do jedné školky volíme z důvodu úzké spolupráce mezi školkami, které město zřizuje. Děti z druhé spádové oblasti bychom mohli umístit až po přijetí všech tříletých dětí. Proto volíme možnost využít na přihlášce možnosti výměny navzájem. Máte tak větší šanci.

Nové třídy v MŠ Počaply

Jistě víte, že se připravují další 2 třídy pro nejmladší děti, které budou spadat pod MŠ Počaply. V době zápisu ještě není možné přijmout děti do budovy, která není zkolaudovaná a není navýšená kapacita počtu dětí. Zákonní zástupci nejmladších dětí přijatých právě do těchto tříd budou informováni a „Přijetí“ obdrží až po kolaudaci, zřejmě koncem srpna.

 

Kolik je volných míst?

Každá školka doplní počet míst po dětech, které odchází do školy. V naší školce by mělo být 70 volných míst. Tento stav se ještě může změnit vzhledem k právě řešeným odkladům školní docházky.

Povinný předškolní rok

 S tím souvisí spoustu nových povinností nejen pro nás, ale hlavně pro rodiče. Jako první je přihlásit dítě ve spádové školce k předškolnímu vzdělávání. Můžete využívat i jinou školku, v té spádové však musíte neprodleně (v době zápisu) oznámit, kterou MŠ bude dítě navštěvovat. Více informací je uvedeno v článku Povinnost předškolního vzdělávání.

Dítěti budou v lednu 2020 tři roky. Můžu přijít k zápisu?

Určitě ne. Rodiče dětí narozených na podzim 2016 ještě přijít mohou, pro případ, že by se uvolnilo místo. Maminky mladších dětí a na mateřské dovolené mohou využívat miniškoličku na zámečku v našem městě, kde je dopolední provoz.

 

 

 

Povinnost předškolního vzdělávání

I letos platí povinnost předškolního vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky, v rozsahu minimálně 4 hodin denně. Povinnost vzdělávání není ve dnech, kdy jsou prázdniny. Veškeré podmínky ohledně povinné předškolní výchovy jsou zakotveny ve školním řádu dané školky.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dovrší pěti let. Nyní se týká dětí narozených od 1.9. 2013 do 31.8. 2014. Pokud dítě nepřihlásíte, vystavujete se problémům a pokutě.

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje na všechny občany České republiky i na občany cizí národnosti, kteří  na území ČR pobývají déle jak 90 dní.

Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě v mateřské škole podle spádové oblasti města. Pokud dítě navštěvuje druhou MŠ v našem městě, kam spádově nepatří, může tam dítě zůstat. Navzájem se obě školky zřizované městem informují.

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání i v soukromé mateřské škole, která je zapsaná v rejstříku škol, pokud si ji rodič zvolí. Potom jste povinni spádové školce tuto skutečnost neprodleně nahlásit.

V odůvodněných případech se může dítě vzdělávat individuálně, dítě je evidováno ve spádové MŠ. Musí být v této školce zapsáno. Zákonní zástupci musí pak podat písemnou a odůvodněnou žádost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, tedy do konce května. Dítě se pak musí zúčastnit ověření úrovně znalostí a očekávaných výstupů vycházejících z RVP pro předškolní zařízení.

 

Veškeré další otázky rádi odpovíme na emailu:

mskraluvdvur@centrum.cz nebo skolkapocaply@seznam.cz